Call us: +420 799 503 943
Return within 30 days
Fast shipping
All watches on stock

Terms and conditions

In case of any questions according to terms and conditions don't hesitate to contact us.

1.         KONTAKTNÍ A BANKOVNÍ ÚDAJE

1.1.         Provozovatel e-shopu:

David Čáp,

Sídlo: Olgy Havlové 2915/50, 130 00 Praha 3

IČ: 87942771‬,

neplátce DPH

zapsaný v Živnostenském rejstříku, příslušný živnostenský úřad Úřad městské části Praha 3, podnikající fyzická osoba (dále jen “prodávající” nebo “my”)

 

Telefon: 420 799 503 943

E-mail: info@za5dvanact.cz

Bankovní účet pro bezhotovostní platby

Fio Banka, a.s.

Číslo účtu: 2301051484/2010

 

Reklamace a vrácení zboží:

Adresa pro příjem reklamací a vrácení zboží:

Křičkova 1314/2, Teplice 415 01

Telefon: 420 728 540 605

E-mail: info@za5dvanact.cz

 

2.         ROZSAH PLATNOSTI A POUŽITELNOSTI VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK

2.1.         Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen “VOP”) prodávajícího upravují v souladu s § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen “občanský zákoník”) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen “kupní smlouva”) uzavírané mezi námi a spotřebiteli nebo podnikateli (dále jen “zákazník” nebo “vy”) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího na adresách www.za5dvanact.cz, www.o5dvanast.skwww.its5to12.com.

2.2.         V případě existence mezinárodního prvku si sjednáváme, že se právní vztah mezi námi a zákazníkem bude řídit právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem. Touto volbou práva v souladu s čl. 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008, ze dne 17. června 2008, o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (dále jen “Řím I”) však nesmí být zákazník touto volbou zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu země jeho obvyklého bydliště podle čl. 6 odst. 2 Řím I.

2.3.         Internetový obchod je námi provozován na webové stránce umístěné na internetové adresách www.za5dvanact.cz, www.o5dvanast.sk, www.its5to12.com. (dále jen “webová stránka”), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen “webové rozhraní obchodu”).

2.4.         Za spotřebitele je považována každá fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání s námi uzavře kupní smlouvu, nebo s prodávajícím jinak právně jedná (dále jen “spotřebitel”).

2.5.         Za podnikatele je považována každá fyzická osoba nebo právnická osoba (např. obchodní společnost, družstvo, ústav), která vykonává samostatně na vlastní účet a odpovědnost na základě živnostenského oprávnění nebo jiným způsobem výdělečnou činnost s úmyslem věnovat se této činnosti soustavně za účelem dosažení zisku (dále jen “podnikatelská činnost”). Tato osoba v rámci své podnikatelské činnosti s prodávajícím uzavře kupní smlouvu nebo s prodávajícím jinak právně jedná (dále jen “podnikatel”). Řídíme se zásadou, že pro zákazníka, který uvede své IČO, případně i DIČ, platí ustanovení těchto VOP vztahující se na podnikatele.

2.6.         Odesláním objednávky (tlačítko “odeslat”) potvrzujete, že jste se seznámili s VOP, včetně sdělení vůči zákazníkům před uzavřením kupní smlouvy podle těchto VOP a výslovně s nimi souhlasíte v jejich platném a účinném znění v okamžiku tohoto potvrzení.

3.         SDĚLENÍ ZÁKAZNÍKŮM PŘED UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1.         Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

3.2.         Všechny fotografie i videa na webové stránce mají pouze ilustrační charakter.

3.3.         Námi nabízené zboží na webové stránce a popis jeho hlavních vlastností je k dispozici u příslušného zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně případného DPH (pokud je účtováno), včetně zákonem stanovených poplatků, vyjma poplatků za dopravu.

3.4.         Konkrétní podmínky platebních metod a možností dopravy jsou podrobněji popsány v průběhu samotné objednávky. Zboží Vám doručíme prostřednictvím dopravce, kterého si zvolíte z námi nabízených možností nebo si můžete zvolit osobní odběr z nabízených možností.

3.5.         Odesláním objednávky stisknutím tlačítka “odeslat objednávku” v našem internetovém obchodě zákazník vytvoří závaznou objednávku, která zavazuje zákazníka k platbě. Zákazník má možnost před odesláním objednávky svou objednávku zkontrolovat a opravit nebo změnit, jak je podrobněji popsáno v části 4 těchto VOP.

3.6.         Práva zákazníka z vadného plnění, případně ze záruky, a podmínky jejich uplatnění jsou popsány v části 9 těchto VOP, anebo v našem reklamačním řádu.

3.7.         Zákazník spotřebitel má právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodů (pokud není uvedeno jinak) ve lhůtě 14 dnů, která začíná běžet nejpozději:

            3.7.1.         u kupní smlouvy ode dne převzetí zboží; nebo

           3.7.2.         u kupní smlouvy s dodáním ve více kusech/částech, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; nebo

           3.7.3.         u kupní smlouvy, jejímž předmětem jsou pravidelné opakované dodávky zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží;

s tím, že zákazník má právo odstoupit od kupní smlouvy i před časovým okamžikem specifikovaným v čl. 3.7.1 až 3.7.3 tak, že nám sdělí svůj záměr od kupní smlouvy odstoupit vyplněním a odesláním formuláře pro odstoupení od kupní smlouvy (ideálně společně s vráceným zbožím) či sdělením na náš e-mail info@za5dvanact.cz.

3.8.         Zákazník není oprávněn odstoupit od následujících smluv:

            3.8.1.         o dodávce zboží, které bylo upraveno a/nebo vytvořeno na přání zákazníka nebo pro jeho osobu;

           3.8.2.         o dodávce zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančních trhů nezávislých na naší vůli, ke kterým může dojít během lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy;

           3.8.3.         o poskytování služeb, které jsme úplně splnili s předchozím výslovným souhlasem zákazníka před uplynutím lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy;

           3.8.4.         o dodávce zboží podléhajícího rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nevratně smícháno s jiným zbožím;

           3.8.5.         o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které zákazník z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;

           3.8.6.         o dopravě, na konkrétní termín nebo během konkrétní doby.

3.9.         Pokud zákazník odstoupí od kupní smlouvy, je povinen nám zaslat zpět zboží nabyté na základě kupní smlouvy, od které odstoupil, nejpozději do 14 dnů od okamžiku učinění odstoupení od kupní smlouvy. Zákazník je povinen zboží zaslat zpět nebo vrátit kompletní, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, veškeré dokumentace, čisté, nepoškozené a pokud možno včetně původního balení, ve stavu a v hodnotě, ve které je převzal.

3.10.         Zasílejte zboží zpět na adresu: Křičkova 1314/2, Teplice 41501. Náklady na vrácení zboží při odstoupení od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů si hradí zákazník na své náklady.

3.11.         Zákazník v případě odstoupení od kupní smlouvy odpovídá za snížení hodnoty vráceného zboží nebo zpět zaslaného zboží, ke kterému došlo v důsledku nakládání se zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží. V případě, že nám bude vráceno poškozené či nekompletní zboží, započteme náš nárok na náhradu škody vůči kupní ceně, kterou požadujete vrátit. Budeme vždy hodnotit konkrétní případ, abychom zjistili míru poškození, znehodnocení zboží a určili jemu odpovídající sníženou hodnotu. O těchto krocích Vás budeme informovat na uvedenou elektronickou adresu (e-mailem) nebo telefonicky.

3.12.         Dojde-li k odstoupení od smlouvy o poskytování služeb, kde již bylo započato s naším plněním na výslovnou žádost zákazníka, a to před uplynutím lhůty 14 dnů pro odstoupení od smlouvy, je nám zákazník povinen uhradit poměrnou část ceny za plnění poskytnutá do okamžiku odstoupení od smlouvy.

3.13.         V případě odstoupení od kupní smlouvy ve lhůtě pro odstoupení jsme povinni zákazníkovi vrátit veškeré peníze včetně nákladů na dopravu zboží ve výši, která odpovídá nejlevnějšímu typu dopravy námi nabízené, a to stejnou platební metodou, jako při přijetí peněz, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy. Vezměte na vědomí, že jsme oprávněni Vám peníze vrátit až ve chvíli, kdy od Vás obdržíme zpět vrácené zboží. Zákazník hradí náklady za dopravu na vrácení sám.

3.14.         Mimosoudní vyřizování stížností zákazníků zajišťujeme prostřednictvím e-mailu info@za5dvanact.cz.

3.15.         K mimosoudnímu řešení zákaznických sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 00020869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a zákazníkem z kupní smlouvy.

3.16.         Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyzákazník.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení zákazníkských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení zákaznických sporů on-line).

3.17.         Vyhrazujeme si právo nezveřejňovat recenze zákazníků, které jsou nepravdivé, obsahují nevhodné výrazy, a/nebo nesouvisejí se zakoupeným produktem.

4.         OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY PROSTŘEDNICTVÍM E-SHOPU

4.1.         Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena naše možnost uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

4.2.         Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Výše nákladů spojených s balením a dodáním zboží bude záležet zejména na zvoleném dopravci pro doručení na území České republiky.

4.3.         Pro objednání zboží vyplní zákazník objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu (vkládá zboží “do košíku“, zvolí způsob úhrady kupní ceny zboží, uvede doručovací adresu a jiné nezbytné kontaktní údaje, zvolí požadovaný způsob doručení objednaného zboží a získá informace o nákladech spojených s dodáním zboží). U zboží, které je označeno jako “skladem“ se jedná o závaznou objednávku zboží zavazující k platbě (dále jen “objednávka"). Odesláním objednávky potvrzuje zákazník, že odsouhlasil tyto všeobecné obchodní podmínky a četl naše zásady zpracování osobních údajů.

4.4.         Před dokončením objednávky je zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky zákazník vložil, a to i s ohledem na možnost zákazníka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání údajů do objednávky. Objednávka je odeslána kliknutím na tlačítko “odeslat“ a proces objednávky je tím ukončen. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Pokud bude při zpracování objednávky zjištěno, že byly použity zjevně nepravdivé nebo neúplné údaje, můžeme objednávku odmítnout, o čemž budete vyrozuměni e-mailem. Zákazník může být odpovědný za škodu, kterou uvedením záměrně nepravdivých nebo nesprávných údajů způsobí.

4.5.         Zákazník je povinen se před dokončením objednávky seznámit s vlastnostmi, druhem a doporučeným způsobem užívání zboží. Provedením objednávky zákazník potvrzuje, že se s těmito informacemi seznámil a že těmto rozumí.

4.6.         Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat zákazníka o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky) a dále je oprávněn požádat zákazníka o upřesnění správnosti výběru velikosti u daného zboží.

4.7.         Zákazník, který dokončí objednávku, od nás obdrží automatické potvrzení o doručení objednávky na adresu elektronické pošty zákazníka uvedenou v objednávce či v jiném našem formuláři (dále jen “elektronická adresa zákazníka"). K uzavření kupní smlouvy dojde okamžikem stisknutí tlačítka “odeslat objednávku“, o čemž je zákazník obratem informován právě prostřednictvím potvrzení o přijetí objednávky.

4.8.         Uzavřením kupní smlouvy se zavazujeme předat Vám zakoupené zboží a umožnit Vám nabytí vlastnického práva ke zboží a Vy se zavazujete zboží převzít a uhradit nám cenu zboží.

4.9.         Zákazník obdrží kopii uzavřené kupní smlouvy na elektronickou adresu zákazníka, ve znění platných VOP.

4.10.         Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí zákazník sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

5.         CENA ZBOŽÍ A ZPŮSOB PLATBY

5.1.         Všechny ceny zboží jsou uvedeny v českých korunách (Kč) a jsou uvedeny včetně případného DPH.

5.2.         Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží podle kupní smlouvy nám zákazník uhradí bezhotovostním převodem. V případě, že budeme nabízet jiné způsoby platby zboží, bude o tom zákazník informován u objednávky v průběhu objednávky.

5.3.         Společně s kupní cenou je nám zákazník povinen zaplatit také případné náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši, jakož i příplatek za zvolený způsob platby. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. Před závazným dokončením objednávky bude zákazník informován a konečné ceně obsahující náklady balného a dopravného.

5.4.         Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit zákazníkovi účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

5.5.         Případné slevy z ceny zboží námi poskytnuté zákazníkům nelze vzájemně kombinovat.

5.6.         V případě zobrazení nereálné ceny např.  v hodnotě 0 Kč (slovy: nula korun českých) nebo zobrazení vysoce netržní ceny, kdy za netržní cenu je považována taková cena, která je pod naší nákupní cenou, si vyhrazujeme právo tuto položku odstranit z objednávky. Zákazník bude o této skutečnosti informován na elektronickou adresu zákazníka.

5.7.         Sjednáváme si, že faktury budou zaslány elektronicky, a to na elektronickou adresu zákazníka uvedenou v objednávce.

5.8.         Je-li u zboží uvedeno, že je skladem, pak se zavazujeme zboží dodat do 14 dnů od zaplacení objednávky. Pokud by nastala situace, že bude zboží vyčerpáno a nebudeme schopni dodat Vámi objednané zboží ve stanovené době, pak Vás budeme kontaktovat, abychom se dohodli na dalším postupu. Přesto uvedenou dobu dodání se snažíme připravit a doručit objednávku k zákazníkovi vždy co nejdříve.

6.         VÝHRADA VLASTNICTVÍ

6.1.         Vyhrazujeme si u zákazníků výhradu vlastnictví ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny podle příslušné kupní smlouvy.

6.2.         Pro zákazníky podnikatele si vyhrazujeme vlastnictví ke zboží, dokud nejsou uhrazeny veškeré pohledávky, které vůči Vám máme.

6.3.         Zákazník je povinen nakládat se zbožím s výhradou vlastnictví s řádnou péčí a pojistit je na své náklady dostatečně, pro případ poškození na hodnotu nového zboží.

7.         DODÁNÍ ZBOŽÍ, MÍSTO PLNĚNÍ, ŠKODA ZPŮSOBENÁ PRODÁVAJÍCÍMU A PŘÍPADNÉ ŠKODY ZPŮSOBENÉ PŘI PŘEPRAVĚ ZBOŽÍ

7.1.         Zákazníkovi je podle jeho volby zboží zasláno prostřednictvím dopravce, kterého si zákazník zvolil v průběhu objednávky z námi nabízených možností nebo osobním převzetím z námi nabízených možností.

7.2.         Při přepravě zboží zákazníkovi je námi zboží předáno v okamžiku, kdy dopravce předá zboží zákazníkovi na místě předání (zpravidla první dveře/vrata/brána v místě dodání určené zákazníkem). Právě okamžikem převzetí zboží zákazníkem přechází na zákazníka nebezpečí škody a nahodilého zhoršení kvality zakoupeného zboží. Pokud měl zákazník zboží od dopravce převzít, přechází nebezpečí nahodilého zničení a nahodilého zhoršení kvality zakoupeného zboží na zákazníka v okamžiku, kdy mu bylo umožněno se zbožím disponovat, ne však dříve než v udanou dobu doručení. V případě osobního vyzvednutí si zboží zákazníkem se považuje zboží za dodané okamžikem převzetí zákazníkem či jinou osobou zákazníkem určenou.

7.3.         Dodáváme zboží prostřednictvím dopravce. Údaj o tom, že je zboží skladem, nebo že bude naskladněno za vyznačenou dobu u konkrétního zboží má zpravidla vliv na délku dodací doby objednávky.

7.4.         Zákazník má na výběr zvolit si dopravu zboží na libovolnou adresu prostřednictvím našeho smluvního dopravce za přepravní cenu, která je uvedena v průběhu objednávky nebo si zboží může vyzvednout osobně po předchozí domluvě s prodávajícím, za což není účtován žádný poplatek.

7.5.         V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku zákazníka, nese zákazník riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

7.6.         V případě, že je z důvodů na straně zákazníka nutné zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo určeno v objednávce, je zákazník povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

7.7.         Nepřevezme-li zákazník zboží při jeho dodání dopravcem, zboží je následně vráceno Prodávajícímu a současně zákazník od kupní smlouvy neodstoupí ve lhůtě 14 dnů od marného doručení zboží, je prodávající oprávněn požadovat po zákazníkovi náklady účtované dopravcem na dodání zboží zpět prodávajícímu. Tento náklad představuje pro prodávajícího škodu, která vznikla porušením zákonných povinností zákazníka ve smyslu § 2913 odst. 1 občanského zákoníku. Prodávající je současně oprávněn účtovat poplatek za uskladnění zboží ve výši 100,- Kč (slovy: sto korun českých) a dále je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

7.8.         Nárok na úhradu nákladů za uskladnění zboží a nárok na náhradu škody porušením zákonných povinností zákazníka podle této části VOP jsme oprávněni v souladu s § 2913 občanského zákoníku jednostranně započíst proti nároku zákazníka na vrácení kupní ceny.

7.9.         Zákazník je povinen zboží při jeho převzetí zkontrolovat a přesvědčit se o jeho vlastnostech (zejména zda zákazník obdržel správný druh zboží, zda má zboží ujednanou jakost, zda zboží ve svém balení obsahuje vše, co podle návodu obsahovat má). V případě viditelného poškození zásilky dopravcem je zákazník povinen takovou zásilku nepřevzít od dopravace vůbec. Neneseme odpovědnost za škody způsobené dopravcem, případně pozdním doručením zboží, ať bylo zpoždění způsobeno z jakéhokoli důvodu.

7.10.         Práva zákazníků v případě uplatnění práva z vad se řídí podle našeho reklamačního řádu a podle příslušných právních předpisů českého práva, zejména občanského zákoníku.

8.         ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

8.1.         Právo zákazníka na odstoupení od kupní smlouvy se řídí podle ustanovení uvedených v části 3 těchto VOP.

8.2.         Jsme oprávněni odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob zboží, nebo z důvodu nedostupnosti objednaného zboží. Dále můžeme od kupní smlouvy odstoupit zejména v případě, kdy zákazník neuhradil řádně a včas kupní cenu nebo odmítl převzít zboží.

8.3.         Je-li společně se zbožím poskytnut zákazníkovi dárek, je darovací smlouva mezi námi a zákazníkem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy zákazníkem či z naší strany, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a zákazník je nám povinen spolu se zbožím vrátit i poskytnutý dárek.

9.         PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

9.1.         Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku)

9.2.         Další práva a povinnosti stran související s naší odpovědností za vady zboží jsou upraveny v našem reklamačním řádu.

10.         OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

10.1.         Ochrana osobních údajů našich zákazníků je pro nás velmi důležitá. Pravidla pro nakládání s osobními údaji a pravidla pro zasílání obchodních sdělení jsou upravena v našich zásadách zpracování osobních údajů.

10.2.         Zasíláme zákazníkům obchodní sdělení s nabídkou souvisejícího zboží nebo služeb, a to na elektronickou adresu zákazníka (obchodní sdělení pro zákazníky). E-mailová adresa je osobním údajem a je zpracovávána v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) za účelem zasílání obchodních sdělení na základě našeho oprávněného zájmu propagovat naše obdobné výrobky a služby. Zákazník se může z odběru obchodních sdělení kdykoliv odhlásit.

10.3.         Používáme tzv. cookies, které mohou být ukládány na koncovém zařízení (buď na základě souhlasu, nebo k ochraně našich oprávněných zájmů). Preference si může zákazník nastavit přímo na našich webových stránkách, kde najde bližší informace o používání souborů cookies.

11.         ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, VČETNĚ ROZHODNÉHO PRÁVA A SOUDNÍ PŘÍSLUŠNOSTI

11.1.         V případě neúmyslného rozporu ustanovení těchto VOP se zákonnými předpisy na ochranu spotřebitele mají přednost tato ustanovení a prodávající se zavazuje je takto dodržovat.

11.2.         Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane místo neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

11.3.         Smluvní strany si sjednávají, že výslovně vylučují použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, nebo také Vídeňská úmluva), a to v souladu s čl. 6 této úmluvy.

11.4.         Smluvní strany si dále sjednávají, že k řešení případných sporů z kupní smlouvy, kde je přítomen mezinárodní prvek, budou vždy místně příslušné soudy ČR, místně určené podle našeho sídla. Tím nejsou dotčena práva zákazníků podle zvláštních právních předpisů. Smluvním jazykem je český jazyk.

11.5.         Kupní smlouva ve znění VOP je námi archivována v elektronické podobě a není přístupná třetím stranám.

11.6.         Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP.

11.7.         Přijetí těchto VOP je dobrovolné, ale je nezbytné vytvoření objednávky zákazníkem.

11.8.         Tyto VOP jsou platné od 1.1.2022 a ruší platnost předchozích obchodních podmínek.